اعتماد ...

امام صادق(ع)میفرماید:

هرگاه دعاکردی گمان کن که حاجتت بردر خانه

 ایستاده است.

یعنی انقدراعتمادبه برآورده شدن خواسته ات

داشته باش گویی هم الان خواسته ات روبروی

تو ونزدیک به توست.

 

هدیه امروز من به خانئمی این حدیث زیباست...

/ 0 نظر / 4 بازدید