دلتنــــــــــگی

                         دلتــــ  ــــنگ که می‌شوی

                     چشــــ ـــــم‌هایــ ــت را بـــــ ــــبند.

                مـــــــ ــــثلِیک عکــــــ ـــــسِ فورـــــــ ـــــــی؛

          فــــــــ ـــورــ ـــــ ـــــــی ظاهـــ ــــــــر می شوـــــ ــــ ـــم.

/ 0 نظر / 5 بازدید