نجیـب ...

•٠•●! ❤ !●•٠•


عنـاصر گـروه آخـر جـدول تنـاوبی ...

گـازهـای نجیـب را می گـویـم

چـ ه ویـژگی هـای قـشنگی دارنـد !

☀ بی رنـگ ، بی بـو ☀

میـل بـ ه تـرکیـب شدن نـدارنـد

ஜ کـمیـاب انـد ... بیـاییـد رنـگ و بـوی مـصنـوعی نـداشتـ ه بـاشیـم ! ஜ


∞ ∞ ∞ ∞ ∞


❤ بیـاییـد نجیـب بـاشیـم

❤ بیـاییـد کمیـاب بـاشیـم

حتی اگـر جایـمان آخـرین ردیـف جدول منـدلیـف بـاشد ...

مـن حتـم دارم فلـزهـای قـلیـایی کـ ه گـروه اولـنـد

هیـچ ارجحیـتی نسبـت بـ ه گـازهای نجیـب نـدارنـد ...


•٠•●! ❤ !●•٠•

http://ketabnak.com/images/covers/13218_4_PT_mosaic_small.jpg

/ 0 نظر / 4 بازدید