مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید


 
مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
                                 که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید
از غم هجر نکن ناله و فریاد که من
                                          زده ام فالی و فریادرسی می آید
کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست
                                  این قدر هست که بانگ جرسی می آید
از ظهور برکاتش نه من خرم و بس
                                      عیسی اینجا به امید نفسی می آید
همه اعیان جهان چشم به راهش دارند
                                         هر عزیزی ز پی ملتمسی می آید
فیض دارد سر آن که به رهت جان بازد
                                    هر کس اینجا به امید هوسی می آید
دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است
                                    گو بیا خوش که هنوزم نفسی می آید

/ 0 نظر / 10 بازدید