کمک به ...

داشتم در مورد زکات جستجو میکردم که قضیه دقیقش چیه ...

از خدا می خوام این احادیثش و حقیقتشو با تموم وجودم امیخته کنه...

فضیلت انفاق در قرآن

آیاتی که درباره ی زکاتهای غیرواجب و انفاقهای مالی در قرآن کریم آمده فراوان است. که برخی از آنها مطلق است و شامل زکاتهای واجب و غیرواجب می شود، و برخی هم طبق تفاسیر مربوط به زکاتهای غیرواجب و انفاق مستحبی است.

خدای تعالی در سوره مبارکه بقره در یکجا فرماید:

« ای کسانی که ایمان آورده اید از آنچه روزیتان کرده ایم انفاق کنید پیش از آنکه بیایید روزی که در آن داد و ستد و دوستی نیست.»

در جای دیگر در همان سوره می فرماید:

«حکایت آنان که مالهای خود را در راه خدا انفاق کنند حکایت دانه ای است که از آن هفت خوشه بروید و در هر خوشه ای صد دانه باشد و خدا دو برابر کند برای هر کس که بخواهد و خدا فرخمند و داناست.»

در سوره تغابن فرموده:

«اگر به خدا قرض نیکو دهید برای شما چند برابر و شما را بیامرزد و خدا سپاسگزار و بردبار است.»

/ 0 نظر / 4 بازدید