5

سال نو می شود.زمین نفسی دوباره می کشد.برگ ها به رنگ در می آیند

 و گل ها لبخند می زنند

و پرنده های خسته بر می گردند و دراین رویش سبز دوبارهمنتوما

کجا ایستاده ایم.سهم ما چیست؟..نقش ما چیست؟پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟…(معلوم است با صائمی)

و درود بر زمین و ابرها

سال نومبارک

/ 0 نظر / 2 بازدید