خــــدایا ....

◄◄◄◄
◄◄

بخشی از دعـــای پنجـــم از صحیفه سجـــــادیه امـــام زین العـــابدین (ع)

◄◄
◄◄◄◄خــــدایامــا را به لطف بخشش خــود، از بخششِ بخشندگــان بی نیـــاز گــردان


و بـا پیونـدِ خــویش، مــــا را از هــراسِ پیونــد بــریدنِ دیگــران دور ســــاز


تـا بـا وجــــــــود بخششِ تـــــــــو در هیــــــــــچ کــــس طمع نکنیـــــــــم


و بـا وجــــود احســـانِ تـــو، از تنگ چشمیِ ایشـــان به هــراس نیاییـــم

آمیـــن یا ربـــــــ العــــــالــــــــمین


/ 0 نظر / 4 بازدید