پیامبر مهربانی ...

 

مردی نزد رسول خدا(ص) امده عرض کرد: کاری را به من یاد ده که خدا مرا دوست بداردف و خلق خدا نیز مرا دوست بدارند و مال و ثروتم را خداوند زیاد کند و بدنم را سالم گرداند و عمرم را طولانی سازد و مرا در قیامت با شما محشور سازد:

رسول خدا(ص) بدو فرمود: اینکه گفتی شش چیز است که نیاز به شش چیز دارد:

1. اگر خواستی خدا تو را دوست بدارد از او بترس و تقوای الهی را پیشه کن.

2. و اگر خواستی مردمان تو را دوست بدارند به آن ها نیکی و احسان کن و آنچه را در دست آنهاست رها کن.

3. و اگر خواستی خداوند مال تو را زیاد کند زکات آن را بده.(برای ما جوونا در حد خودمون هستا)

4. و اگر خواستی بدنت را سالم گرداند صدقه زیاد بده.

5. و اگر خواستی عمرت را طولانی کند صلة رحم کن.

6. و اگر خواستی خداوند تو را با من محشور سازد در پیشگاه خدای یکتای قهار را طولانی کن.

/ 0 نظر / 4 بازدید