پیله کرم ابریشم ....

نیکوس کازانتزاکیس نقل می کند که در دوران کودکی، یک پیله کرم ابریشم را بر روی درختی می یابد، درست هنگامی که پروانه خود را برای خروج از پیله آماده می سازد. اندکی منتظر می ماند، اما سرانجام چون خروج پروانه طول می کشد تصمیم می گیرد این فرآیند را شتاب بخشد. با حرارت دهان خود آغاز به گرم نمودن پیله می کند، تا این که پروانه خروج خود را آغاز می کند. اما بال هایش هنوز بسته اند و اندکی بعد می میرد.
او می گوید: «بلوغی صبورانه با یاری خورشید لازم بود، اما من انتظار کشیدن نمی دانستم. آن جنازه ی کوچک تا به امروز، یکی از سنگینترین بارها، بر روی وجدان من بوده است. اما همان جنازه باعث شد درک کنم که یک گناه حقیقی وجود دارد: فشار آوردن بر قوانین بزرگ کیهان. بردباری لازم است و نیز انتظار زمان موعود را کشیدن شاهد بودن وسختی کشیدن عزیزان و صبور بودن و مقاومت کردن.
اگرپوسته تخم مرغی که ترک خورده و جوجه میخواهد سر از تخم بیرون آورد به شکستن آن کمک کنید یقین بدانید پس از مدتی جوجه بیمار خواهد شد باید جوجه سختی بکشد تا پوسته را بشکند تا سالمتر و قویتر پا به زندگی گذارد.
نگذارید هیچ چیز و هیچ کس جلوی شما را برای رسیدن به موفقیت بگیرد.
بگذارید فرزندانتان زمین بخورند تا تجربه کنند اینقدر آنها را یاری نکنید.
هیچ وقت نگران شکستهای فرزندان خود نباشید، چرا که همان شکست شاید، رهگشای موفقیت و درخشش او باشد.
هیچ گاه بار مسئو لیت کسی را به دوش نکشید.
جلوی تحقیر شدن او را نگیرید .
آسیب های او را به جان نخرید .
بگذارید تا همین فشارها موجب شکوفایی او شوند .
دانه ای که سعی دارد خود را از دل خاک به بیرون بکشد را، از خاک در نیاورید .
پیله پروانه ای که خود را با سختی از درون به بیرون می کشد را، پاره نکنید.
پوسته تخم مرغی که جوجه ای سعی دارد آن را بشکافد و بیرون بیاید، نشکنید .
چرا که شما دریچه های خروج از عالم تاریک و تنگ و رنج آور را به روی آن ها خراب می کنید و مانع پیش روی آن ها در مسیر رشدشان می شوید.
گ
اه تنها تماشا کردن این صحنه ها کافی است.
بر خودخواهی های خود غلبه کنیم.
بر حس مالکیت خود، بر طمع خود، بر زیاده خواهی ها و عواطف آسیب رسان خود مسلط شویم.
و دریچه های خیر را به روی فرزندانمان (و بیشتز از اونها روی خودمون در ارتباطات زناشو هری)بگشاییم .

به امید شکوفایی عزیزانمانش

/ 1 نظر / 7 بازدید
سمانه

چراجواب پیامم روندادید تورو خدا میشه منولینک کنید