دلــتنـ گ ...


گاهـے حجـم دلــتنـگی هایــم


آن قدر زیـاد میشود

که دنیــا

با تمامی وسعتش

برایــم تنگـــ میشـود

 

 

دلم برات تنگ  شده شدید خانومی...

دیگه داره اعصابم به هم میریزه ها...

یه چیز بار شرکت میکنم نفهمن از کجا خوردن

38 روزه که  کنارت نیستم...

52 روز مونده ولی زودتر میام... مطمئنم...

دوستت ددااررمم...

http://www.lover98.org/wp-content/uploads/2014/02/rpqjv5tz.jpg

 

/ 0 نظر / 16 بازدید