جای پا ...

جای پا

تصور ی داشتم ...

خیال کردم که در کنار ساحل با خدا قدم می زنم.

در هر قسمت، دو جای پا دیدم.

یکی متعلق به من و دیگری به خدا .

وقتی آخرین تصویر زندگی ام را دیدم.

به جای پا روی شن، نگاه کردم.

دیدم که چندین زمان در زندگی ام فقط یک جای پا بیشتر نیست.

دریافتم که این در سخترین لحظات زندگی ام اتفاق افتاده.

برای رفع ابهامم از خدا سوال کردم.

«خدایا فرمودی اگر به تو ایمان بیاورم هیچ زمانی مرا تنها نخواهی گذاشت.دیدم که در سختترین لحظات زندگی ام فقط یک جای پا بیشتر نیست.چرا در زمانی که بیشترین نیاز به تو داشتم تنهایم گذاشتی؟»

خدا فرمود:«فرزند عزیزم تو را دوست دارم و تنهایت نمی گذارم و در مواقع سخت اگر یک جای پا می بینی، در آن لحظات، تو را به دوش کشیدم».

/ 0 نظر / 6 بازدید