ای کاش...

 

ای کاش می توانستم باران باشم تا تمام غمهای دلت را بشویم

ای کاش می توانستم ابر باشم تا سایه بانی از محبت برویت باشم

ای کاش خنده باشم تا روی لبانت بنشینم و غنچه بسته لبانت را بگشایم

 

 

ای کاش می توانستم یک پرنده باشم و پر می گشودم و تا دور دست ها

در کنار تو پرواز می کردم

و ای کاش سایه بودم تا نزدیک ترین کس به تو می شدم...

آری ای کاش سایه بودم تا همیشه و همه جا همراه تو باشم...

(سایه همیسه هست!حتی در تاریکترین موقع شب)

 

/ 0 نظر / 4 بازدید