مناجات ...

18 زیباترین مناجات شهید دکتر مصطفی چمران + پوستر

خدایا! پرواز را به ما بیاموز تا مرغ دست آموز نشویم و از نور خویش آتش در ما بیفروز تا در سرمای بی خبری نمانیم. خون شهیدان را در تن ما جاری گردان تا به ماندن خو نکنیم و دست شهیدان را بر پیکرمان آویز تا مشت خونینشان را برافراشته داریم.

خدایا! چشمی عطا کن تا برای تو بگرید، دستی عطا کن تا دامانی جز تو نگیرد، پایی عطا که جز راه تو نرود و جانی عطاکن که برای تو برود.

 

عارف شهید دکتر چمران ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
ایمان

واقعا تکان دهنده بود. ممنون