نخستین ...

                      http://neyq.oruw46lqnfrs4y3pnu.dd34.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=MjA2bjBjbS5naWY

 

نخستین نگاهی ما را به هم دوخت

 

نخستین سلامی که در جان ما شعله افروخت

 

نخستین کلامی که دلهای ما را به بوی خوش آشنایی سپرد

 

وبه مهمانی عشق برد........

 

پر از مهر بودی            پر از نور بودم

 

پر از شوق بودی          پر از شور بودم

 

چه خوش لحظه هایی که از هم

 

نگاهی ربودیم و رازی نهفتیم

 

چه خوش لحظه هایی که می خواهمت را

 

به شرم و خموشی نگفتیم وگفتیم

/ 0 نظر / 5 بازدید