خصوصی ....

صائم دوس دارم بی پرده باهام باشی

دوس دارم بهم بیشتر اعتماد کنی

دوس دارم شروع کننده باشی.بهم نشون بده که میتونی شروع کننده باشی

بهم نشون بده میتونی ...

صائمی

دلم برات لک زده

نمیدونم چرا متوجه نمیشی...

صائم دوس دارم اگه من ناراحتم تو شادم کنی

اگه کسلم تو سر حالم بیاری

کارای دذخترونتو دوس دارم

کارای خانومانتو دوس دارم

دوس دارم به هم احترام بزاریم

دلم برا چای درس کردنت تنگیده

برا چیزایی که مخصوص توئه تنگیده

برا کارایی که خاصه توئه و انجامش میدادی و نمیدی

خیلی منتظرم ...

تا جرقه شادی میزنم جواب عکس بهم نشون میدی

منتظر توام...

میخوام ارامشمون بیشتر شه ...

از معنویات دور شدیم

منو به معنویات "مجبور" کن

دعا نمیخونیم

قران نمیخونیم

فقط رفتن امام زاده ها رو دوس ندارم

ارامشمون وقتی کامل میشه که خدایی باشیم

نیست

الان اونطور که باید باشه نیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

اقا نیسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

من درونم ارامش ندارههههههههههههههههههههههههه

چطور بگم.................................

کارای دخترونتو میخوامممممممممممممممممممممممممممممممممممم

عشوه هاتو میخوامممممممممممممممممممممممممممم

داد بزنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

محبتتو میخواممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

صائم بیشتر و بیشتر کککککککککککککککککککنننننننننننننننننننننننننن

/ 1 نظر / 2 بازدید
makhmal

rasti nazaratetam mikham. hamin alan nazar bede bodoooooooooooooo