میشه ...

من میمیرم برات دختر....
تو داری با بعضی کارات منو دیوووونت میکنی...
نامه یه دختر کوچولوی ناز به خداش....:::::
میشه خدایا هوارو خوب کنی لطفا.میشه تموم کارای خوبه منو بگیری بریزتوی دریا تا اروم شه.میشه لطفا اروم شه.

دریایا میشه خواهشا فردا تو هم مثل من ساکت شی . میشه خواهشا فردا اروم شی. میشه اروم شی.میشه فردا به خاطر حرمت عزاداری پسر امام علی هم که شده اروم باشی. خدایا میشه من پس فردا شب خونه باشم. میشه خدایا فردا خدای من باشی.میشه فردا بیشتر نگام کنی. میشه لطفا

/ 0 نظر / 2 بازدید