مصیبت ...

مصیبت!

بزرگتـرین مصیبت یک انسـان این است که نه سـواد کافـی برای حرف زدن داشتـه باشـد و نـه شعـور لازم بـرای خامـوش مانـدن 
دکتــــــــــر شریعتـــــــــــــی

http://www.up2.98ia.com/images/85682902812042380499.jpg

/ 1 نظر / 4 بازدید
rey

بنام خدا ببخشید این عکس چه همخونی با این متن داره؟!